جلوگیری از کپی کردن مطالب

بازاریابی شبکه ای ، Billionaire Builders Team - امسال زمستان سختی در راه است!!!
آپلود عکس رایگان و دائمی		

امسال زمستان سختی در راه است!!!


تا انتها مطالعه نمایید...

BBTeam.ir - ‏پائیز‬ بود و سرخپوست ها از رئیس جدید قبیله پرسیدند كه ‫ ‏زمستان‬ پیش رو سرد خواهد بود یا نه. از آنجایی كه رئیس جدید از نسل جامعه مدرن بود از اسرار قدیمی سرخپوست ها چیزی نیاموخته بود. او با نگاه به آسمان نمی توانست تشخیص دهد زمستان چگونه خواهد بود. بنابراین برای اینكه جانب احتیاط را رعایت كند به افراد قبیله گفت كه زمستان امسال سرد خواهد بود و آنان باید هیزم جمع كنند.
چند روز بعد ایده ای به نظرش رسید. به مركز تلفن رفت و با اداره ‫ ‏هواشناسی‬ تماس گرفت و پرسید: «آیا زمستان امسال سرد خواهد بود؟»
كارشناس هواشناسی پاسخ داد: «به نظر می رسد این زمستان واقعاً سرد باشد.»
رئیس جدید به قبیله برگشت و به افرادش گفت كه هیزم بیشتری انبار كنند. یك هفته بعد دوباره از مركز هواشناسی پرسید: «آیا هنوز فكر می كنید كه زمستان سردی پیش رو داریم؟»


كارشناس جواب داد: «بله، زمستان خیلی سردی خواهد بود.»
رئیس دوباره به قبیله برگشت و به افراد قبیله دستور داد كه هر تكه هیزمی كه می بینند جمع كنند. هفته بعد از آن دوباره از اداره هواشناسی پرسید: «آیا شما كاملاً مطمئن هستید كه زمستان امسال خیلی سرد خواهد بود؟»
كارشناس جواب داد: «قطعاً و به نظر می رسد زمستان امسال یكی از سردترین زمستان هایی باشد كه این منطقه به خود دیده است.»
رئیس قبیله پرسید: «شما چطور می توانید این قدر مطمئن باشید؟»
كارشناس هواشناسی جواب داد: «چون سرخپوست ها دیوانه وار در حال جمع آوری هیزم هستند.»

‫ ‏مدیران‬ ناكارآمد به دلیل نداشتن ‫ ‏دانش‬ و ‫ ‏تخصص‬ لازم، ‫ ‏مغرور‬ بودن و خودخواهی، منفعت طلبی شخصی، انحصارطلبی و فراهم نكردن نظام های اطلاعاتی و تصمیم گیری مناسب، در بیشتر موارد مرتكب تصمیم های اشتباه و نابخردانه و شاید هم مغرضانه می شوند كه هزینه های